Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
  • Блог
  • Акции
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
  • MOYO обмен
  • Сбор средств для ВСУ
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнение
Желания
Корзина

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуги тестування товарів (ТЕСТ ДРАЙВ) для магазинів м. Києва

Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП» (далі – Виконавець), з однієї сторони, та особа, що володіє повною цивільною дієздатністю та приєдналась до даного Договору шляхом надання повної і безумовної згоди на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що підтверджується здійсненням оплати за послугу (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як Сторони, а кожен окремо – як Сторона, уклали цей договір про надання послуги тестування товарів (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Даний Договір є публічним та встановлює для всіх Клієнтів однакові умови придбання послуги на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Клієнтами.
1.2. Клієнт зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Виконавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Клієнта про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
1.3. Здійснення Клієнтом акцепту підтверджує те, що Клієнт ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Виконавця, порядком надання послуг, умовами оплати вартості послуг.
1.4. Клієнт має можливість придбати дану послугу в мережі магазинів цифрової техніки  «MOYO», що знаходяться виключно на території міста Києва (наявність такої послуги в чеку свідчить про її придбання). Вартість і період дії послуги визначаються відповідно до поточної вартості послуги на момент її придбання. 
1.5. Під умови даної послуги підпадають товари, що передбачені п.1.6. Договору та були придбані виключно в мережі «MOYO», одночасно з придбаною послугою (під одночасною купівлею мається на увазі придбання товару та послуги одним чеком), що підтверджується чеком та гарантійним талоном на вказаний пристрій.
1.6. Перелік товарів, що підпадають під дію даної послуги:
- Моноблоки;
- Ноутбуки; 
- Монітори;
- Комп’ютерна акустика;
- Акустика портативна;
- Телевізори;
- Планшетні комп’ютери; 
- Смартфони; 
- Електронні книги.
1.6.1.Вартість однієї одиниці товару не може перевищувати 50 000, 00 (п’ятдесят тисяч грн.). 
1.6.2. Під дію даної послуги не підпадає будь-яка продукція компанії Apple.
1.6.3. Під дію даної послуги не підпадають товари, що придбані в кредит та акційні товари.
1.7. В момент отримання послуги співробітник магазину мережі «MOYO» повинен мати можливість оглянути пристрій і зафіксувати серійний номер пристрою, а так само його чек \ розрахунковий документ і гарантійний талон. Товар повинен бути працездатним, мати збережений вигляд, всі комплектуючі та не мати явних ознак користування, в тому числі внутрішніх та зовнішніх пошкоджень. Клієнт зобов’язаний надати всю супровідну документацію до товару. Клієнт в процесі використання товару зобов’язаний дотримуватись правил експлуатації товару, що передбачені виробником. Без виконання умов даного пункту замовник позбавляється права скористатись даною послугою.
1.8. Виконавець залишає за собою право провести діагностику товару для виключення обставин порушення клієнтом правил експлуатації та гарантійних вимог виробника. В такому випадку  послуга надається лише після отримання підтвердження від авторизованого сервісного центру, що товар експлуатувався належним чином та не було порушено умови надання гарантії виробником.
1.9. Даний Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Клієнт приєднується до даного Договору в цілому шляхом придбання послуги виключно до певного товару з асортименту магазину. Придбання товару та послуги для нього підтверджується наявністю придбаної послуги разом із товаром в одному розрахунковому документі (чеку). Придбання  послуги свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом усіх умов даного Договору. 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Виконавець надає послуги, передбачені умовами цього Договору, після звернення клієнта магазину мережі MOYO, якщо дотримані всі умови цього Договору. 
2.2. Виконавець несе відповідальність за належне та своєчасне надання Послуг за даним Договором. Усі претензії та вимоги щодо надання Послуг повинні направлятися Клієнтом в магазин або на поштову адресу, вказану у даному Договорі.

3. ЦІНА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Ціна Послуги за даним Договором визначається пропорційно до вартості придбаного Клієнтом товару та оплачується в наступному порядку:
(перший етап оплати частини вартості послуги):
- 2 (два) відсотки від вартості придбаного товару Клієнт оплачує одразу в момент придбання основного товару;
(другий етап оплати):
- за умови користування послугою до 30 календарних днів включно, Клієнт в момент повернення товару оплачує другу частину вартості послуги, що становить 10 % від вартості товару на момент його придбання;
- за умови користування послугою 31 - 60 календарних днів, Клієнт в момент повернення товару оплачує другу частину вартості послуги, що становить 30 % від вартості товару на момент його придбання;
- за умови користування послугою  61-90 календарних днів, Клієнт в момент повернення товару оплачує другу частину вартості послуги, що становить 50 % від вартості товару на момент його придбання.

3.2. Оплата придбаної послуги здійснюється Клієнтом в касах торговельної мережі Магазину або в інший передбачений магазином спосіб. 
3.3. Даний Договір набуває чинності та вважається укладеним після оплати Клієнтом послуги в момент придбання основного товару.
3.4. Оплата Послуг Магазину за даним Договором здійснюється у національній валюті України – гривні.

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
4.1. Товар на який розповсюджується придбана послуга ідентифікується за серійним номером вказаним в розрахунковому документі (чеку) та гарантійному талоні.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Термін дії Договору починається з моменту його укладення та триває не більше 90 календарних днів. Першим днем дії договору вважається день придбання послуги.
5.2. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення даного Договору та оплати Послуг Клієнт може відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку. Така одностороння відмова Клієнта від даного Договору можлива виключно у випадку, якщо Послуги фактично не були надані. 
5.3. Після закінчення терміну дії даного Договору він вважаться припиненим. У випадку неможливості виконати Договір з вини Клієнта Сторони керуються положеннями ч. 2 ст. 903 Цивільного Кодексу України. При цьому до неможливості виконання Договору належить, у тому числі, відсутність жодних звернень Клієнта до магазину протягом строку дії цього Договору.  

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів.
6.3. Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним законодавством України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо вказане невиконання являється наслідком обставин непереборної сили чи випадку, які перебували поза волею і контролем Сторін (пожежа, стихійне лихо, епідемії, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйк тощо) (далі – форс-мажорні обставини).
7.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше сорока календарних днів, кожна із Сторін вправі припинити подальше виконання своїх зобов'язань по цьому Договору.
7.3. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана письмово протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказавши орієнтовний термін (строк) дії і закінчення форс-мажорних обставин, а також вжити заходів для зменшення збитків другої Сторони.
7.4. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин являється довідка Торгово-промислової палати України.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України. В питаннях не врегульованих даним договором сторони керуються нормами чинного законодавства України.  
8.2. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Виконавцем на власний розсуд. Проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на дату укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу строку дії Договору у відповідності до положень розділу 5 цього Договору.
8.3. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.
8.4. Клієнт надає згоду на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Виконавцю  згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю "НРП"
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,44
п/р  № 26006101939001 в АТ «АЛЬТБАНК», МФО 320940 
код ЄДРПОУ 36469918
Свідоцтво платника ПДВ №100250897
ІПН 364699126591
Тел./факс: 591-10-70

«31» серпня 2018 року