Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
 • Блог
 • Акции
 • Магазины
 • Оплата и доставка
 • Что с моим заказом?
 • MOYO обмен
 • MOYO club
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма

ДОГОВІР ОФЕРТИ про надання послуг заміни обладнання (ЕКСТРАЗАМІНА)

Договор действителен до 31.01.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП» (далі – Магазин, або мережа магазинів приєднання (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як Сторони, а кожен окремо – як Сторона, уклали цей договір про надання послуг заміни обладнання (далі – Договір) про таке: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У цьому договорі терміни вживаються у такому значенні:

1.1.1. Обладнання: Вся техніка придбана клієнтом в мережі магазинів MOYO, і яка має хоча б одне електричне коло. Виключенням з даного переліку обладнання є акумулятори (окрім Павербенків), картриджі та батарейки.

1.1.2. Заміна Обладнання (далі – ЗО): заміна Обладнання, яке вийшло з ладу виключно внаслідок причин, що підпадають під умови гарантії Виробника. Магазин звільняється від обов’язку здійснити заміну Обладнання за наявності механічних пошкоджень, експлуатації Обладнання з порушенням правил експлуатації або наявності ознак спроб самостійного ремонту та/або ремонту Обладнання третіми особами, також, Обладнання не замінюється, в разі, якщо гарантія виробника на нього вже не поширюється за будь-якою з причин. Заміна Обладнання не розповсюджується на витратні матеріали а також на неапаратні недоліки зумовлені проблемами програмного забезпечення, тощо.

1.2. За даним Договором Магазин зобов’язується забезпечити Клієнту надання послуг заміни Обладнання Клієнта (далі - Послуги) у порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.3. Даний Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Клієнт приєднується до даного Договору в цілому шляхом придбання послуги виключно до певного товару з асортименту магазину. Придбання товару та послуги для нього підтверджується наявністю придбаної послуги разом із товаром в одному розрахунковому документі. Придбання  послуги свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом усіх умов даного Договору.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Магазин має право надавати Послуги особисто або шляхом залучення для надання Послуг третіх осіб, при цьому Магазин залишається відповідальним за належне надання Послуг Клієнту за даним Договором.

2.2. Магазин надає Послуги, передбачені умовами цього Договору, після звернення клієнта до магазину мережі MOYO де відповідне обладнання було придбане Клієнтом, якщо дотримані всі умови цього Договору. 

2.3. В момент звернення клієнта до магазину, співробітники магазину здійснюють детальний огляд товару без його розбирання, та за власним внутрішнім переконанням приймають рішення  стосовно негайної заміни товару або про необхідність доправити товар в авторизований виробником сервісний центр з метою встановлення причин появи заявлених недоліків. 

2.3.1. В разі необхідності доправлення товару до авторизованого виробником сервісного центру, обладнання приймається у клієнта із складанням відповідних документів. Строк встановлення причин появи недоліків не може перевищувати 30 робочих днів з моменту його прийому від клієнта.   

2.3.2. Якщо висновками сервісного центру буде встановлено, що недолік товару зумовлено порушенням гарантійних умов використання товару, або зумовлена не апаратними збоями/проблемами в роботі програмного забезпечення обладнання, послуга за даним договором не надається. Крім того, послуга не надається, якщо сервісним центром буде встановлено відсутність заявленого дефекту. Сторони погоджують що висновок авторизованого виробником сервісного центру в такому випадку є достатньою, вичерпною та безспірною підставою для відмови в наданні послуг передбачених даним договором.   

2.3.3. Якщо висновками сервісного центру буде встановлено, що недолік товару підпадає під умови гарантійної політики виробника товару, клієнта додатково повідомляють про можливість здійснити обмін його обладнання. 

2.4. Після проведення процедур передбачених пунктом 2.3 даного договору Клієнт, для здійснення обміну обладнання, складає заяву на повернення у приміщенні Магазину, де відповідне обладнання було придбане Клієнтом. При цьому Клієнт зобов’язаний надати Магазину такі документи:

 • експлуатаційні документи на Обладнання; 
 • гарантійний талон на Обладнання; 
 • чек на оплату Обладнання та послуги; 
 • Обладнання у повній комплектації зі збереженням упаковки; 
 • оригінали документів, що посвідчують особу Клієнта, пред’являються Магазину для огляду з метою ідентифікації особи Клієнта.

2.5. У випадку ненадання Клієнтом усіх документів, вказаних у п. 2.4. Договору, Магазин відмовляє Клієнту у складанні заяви на заміну обладнання. Після виконання Клієнтом усіх вимог, вказаних у п. 2.4. Договору, Клієнт може повторно звернутися до Магазину для складання заяви на заміну обладнання.

2.6. У день складання Клієнтом заяви на повернення в порядку передбаченому даним договором Клієнту проводиться заміна такого обладнання із дотриманням розрахунково-касових процедур магазину, при цьому у клієнта вилучається чек (розрахунковий документ) на придбання обладнання та послуги, а заміна обладнання оформлюється новим чеком (розрахунковим документом). За таких обставин послуга вважається наданою в повному обсязі належним чином згідно умов договору. 

2.6.1. У разі відсутності в асортименті Магазину такого самого обладнання на заміну, клієнт вправі вибрати інший товар із наявного в магазині асортименту із розрахунку вартості обладнання зазначеної в розрахунковому документі (чеку). В разі обрання клієнтом товару дорожчого за вартість обладнання згідно чеку, клієнт доплачує відповідну різницю вартості такого товару. 

2.7. Магазин несе відповідальність за належне та своєчасне надання Послуг за даним Договором. Усі претензії та вимоги щодо надання Послуг повинні направлятися Клієнтом в магазин або на поштову адресу, вказану у даному Договорі. 

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Послуги за даним Договором визначається пропорційно до вартості придбаного Клієнтом Обладнання в Магазині відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг».

3.2. Оплата придбаної послуги здійснюється Клієнтом в касах торговельної мережі Магазину або в інший передбачений магазином спосіб, виключно під час придбання Обладнання одним чеком (розрахунковим документом). 

3.3. Даний Договір набуває чинності та вважається укладеним після оплати Клієнтом послуги в повному обсязі в порядку, встановленому даним Договором.

3.4. Оплата Послуг Магазину за даним Договором здійснюється у національній валюті України – гривні. 
 
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯУ ТА ДОГОВОРУ

4.1. Товар на який розповсюджується придбана послуга ідентифікується за серійним номером вказаним в розрахунковому документі (чеку). 
 
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії Договору починається з моменту його укладення та триває протягом часу, що відповідає вартості оплачених Клієнтом Послуг відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг».

5.2. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення даного Договору та оплати Послуг Клієнт може відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку. Така одностороння відмова Клієнта від даного Договору можлива виключно у випадку, якщо Послуги фактично не були надані. 

5.3. Після закінчення терміну дії даного Договору Договір вважаться припиненим. У випадку неможливості виконати Договір з вини Клієнта Сторони керуються положеннями ч. 2 ст. 903 Цивільного Кодексу України. При цьому до неможливості виконання Договору належить, у тому числі, відсутність жодних звернень Клієнта до магазину протягом строку дії цього Договору або відсутність  звернення клієнта для здійснення заміни протягом 60 днів з моменту повідомлення клієнта про можливість надання послуги, в порядку передбаченому пунктом 2.3.3. даного договору.

5.3.1. Сторони погодили, що відсутність звернення клієнта для здійснення заміни обладнання протягом 60 днів з моменту повідомлення клієнта про надання послуги, в порядку пункту 2.3.3. даного договору (або відсутність від Клієнта інших повідомлень щодо товару) також свідчить про відмову Клієнта від прав власності на переданий до магазину товар на користь магазину. За таких обставин магазин вправі розпорядитись клієнтським товаром на власний розсуд.  
 
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів.

6.3. Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним законодавством України. 
 
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

7.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо вказане невиконання являється наслідком обставин непереборної сили чи випадку, які перебували поза волею і контролем Сторін (пожежа, стихійне лихо, епідемії, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйк тощо) (далі – форс-мажорні обставини).

7.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше сорока календарних днів, кожна із Сторін вправі припинити подальше виконання своїх зобов'язань по цьому Договору.

7.3. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана письмово протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказавши орієнтовний термін (строк) дії і закінчення форс-мажорних обставин, а також вжити заходів для зменшення збитків другої Сторони.

7.4. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин являється довідка Торговопромислової палати України. 
 
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. УВАГА! Зобов’язання Магазину за цим Договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця. Для цілей цього Договору Магазин не є уповноваженими особами виробника чи розпосвюджувача, та не виконують гарантійні зобов’язання виробника чи розповсюджувача.

8.2. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України.

8.3. Умови Договору визначаються Магазином самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Магазином на власний розсуд. Проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на дату укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу строку дії Договору у відповідності до положень розділу 5 цього Договору.

8.4. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

8.5. Клієнт надає згоду на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Магазину  згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

8.6. УВАГА! Приєднуючись до цього Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює, що Послуги будуть надаватись Магазином, Товариством з обмеженою відповідальністю «НРП», та те, що всю відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг несе Магазин. Клієнт зобов’язується направляти всі свої вимоги та претензії щодо надання Послуг виключно магазину. 
 
9. ДОДАТКИ

9.1. До даного договору додаються наступні додатки, що є його невід’ємними частинами:

9.1.1. Додаток № 1 «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг»; 
 
10. РЕКВІЗИТИ МАГАЗИНУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "НРП"
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,44
п/р  № 26006101939001 в АТ «АЛЬТБАНК», МФО 320940
код ЄДРПОУ 36469918
Свідоцтво платника ПДВ №100250897
ІПН 364699126591
Тел./факс: 591-10-70

Додаток № 1 
до договору про надання послуг заміни обладнання № Д14-12-2013 від 10 січня 2013 року

 
Відповідно до п. 1.1.2., п. 1.3. Договору про надання послуг заміни обладнання (далі – Договір) у даному Додатку № 1 встановлюється наступний вичерпний перелік обладнання, з приводу якого може укладатися даний Договір, а також наступні ціни та терміни надання послуг Сервіс-провайдера за Договором: 
 
Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг Сервіс-провайдера:

Найменування товару Вартість послуг заміни обладнання від вартості товару, (%) 
6 місяців, але не довше ніж дія  гарантії виробника  1 рік, але не довше ніж дія гарантії виробника
Вся техніка придбана клієнтом в мережі магазинів MOYO, і яка має хоча б одне електричне коло. Виключенням з даного переліку обладнання є акумулятори (окрім Павербенків), картриджі та батарейки.  5 % (п’ять відсотків)  10 % (десять відсотків) 

Даний Додаток № 1 є невід’ємною частиною договору заміни обладнання.