Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
  • Блог
  • Акции
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
  • MOYO обмен
  • Сбор средств для ВСУ
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнение
Желания
Корзина

ДОГОВІР ОФЕРТИ про надання послуг заміни або ремонту обладнання ЕКСТРАЗАХИСТ)

Договор действителен до 31.01.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП» (далі – Магазин, або мережа магазинів приєднання (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як Сторони, а кожен окремо – як Сторона, уклали цей договір про надання послуг заміни обладнання (далі – Договір) про таке: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним Договором Магазин зобов’язується забезпечити Клієнту надання послуги ремонту Обладнання Клієнта або послуги Заміни обладнання клієнта у порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. За умови, що категорія товару клієнта підпадає під дію обраної послуги, та в залежності від характеру недоліку товару Клієнт вправі, звернутись до Магазину та на власний вибір вимагати надати йому виключно одну з двох послуг, а саме: 

1.2.1. Послугу заміни обладнання, яка надається згідно умов договору про заміну обладнання, умови якого розміщенні у договорі оферти про надання послуг заміни обладнання (ЕКСТРАЗАМІНА).

1.2.2.  Або послугу ремонту обладнання, яка надається згідно умов договору про ремонт обладнання, умови якого розміщенні у договорі оферти про надання послуг ремонту обладнання (ЗАХИСТ).

1.3. Даний Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Клієнт приєднується до даного Договору в цілому шляхом придбання послуги виключно до певного товару з асортименту магазину. Придбання товару та послуги для нього підтверджується наявністю придбаної послуги разом із товаром в одному розрахунковому документі (чеку). Придбання  послуги свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом усіх умов даного Договору.  

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Магазин має право надавати Послуги особисто або шляхом залучення для надання Послуг третіх осіб, при цьому Магазин залишається відповідальним за належне надання Послуг Клієнту за даним Договором.

2.2. Магазин надає Послуги, передбачені умовами цього Договору, після звернення клієнта до магазину мережі MOYO, якщо дотримані всі умови цього Договору та договорів щодо відповідної послуги зазначені в пунктах 1.2.1.  та 1.2.2. даного Договору. 

2.3. Магазин несе відповідальність за належне та своєчасне надання Послуг за даним Договором. Усі претензії та вимоги щодо надання Послуг повинні направлятися Клієнтом в магазин або на поштову адресу, вказану у даному Договорі. 
 
3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Послуги за даним Договором визначається пропорційно до вартості придбаного Клієнтом Обладнання в Магазині відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг».

3.2. Оплата придбаної послуги здійснюється Клієнтом в касах торговельної мережі Магазину або в інший передбачений магазином спосіб, виключно під час придбання Обладнання/товару одним чеком (розрахунковим документом). 

3.3. Даний Договір набуває чинності та вважається укладеним після оплати Клієнтом послуги в повному обсязі в порядку, встановленому даним Договором.

3.4. Оплата Послуг Магазину за даним Договором здійснюється у національній валюті України – гривні. 

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯУ ТА ДОГОВОРУ 4.1. Товар на який розповсюджується придбана послуга ідентифікується за серійним номером вказаним в розрахунковому документі (чеку). 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії Договору починається з моменту його укладення та триває протягом часу, що відповідає вартості оплачених Клієнтом Послуг відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг».

5.2. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення даного Договору та оплати Послуг Клієнт може відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку. Така одностороння відмова Клієнта від даного Договору можлива виключно у випадку, якщо Послуги фактично не були надані. 

5.3. Після закінчення терміну дії даного Договору він вважаться припиненим. У випадку неможливості виконати Договір з вини Клієнта Сторони керуються положеннями ч. 2 ст. 903 Цивільного Кодексу України. При цьому до неможливості виконання Договору належить, у тому числі, відсутність жодних звернень Клієнта до магазину протягом строку дії цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів.

6.3. Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним законодавством України. 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

7.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо вказане невиконання являється наслідком обставин непереборної сили чи випадку, які перебували поза волею і контролем Сторін (пожежа, стихійне лихо, епідемії, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйк тощо) (далі – форс-мажорні обставини).

7.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше сорока календарних днів, кожна із Сторін вправі припинити подальше виконання своїх зобов'язань по цьому Договору.

7.3. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана письмово протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказавши орієнтовний термін (строк) дії і закінчення форс-мажорних обставин, а також вжити заходів для зменшення збитків другої Сторони.

7.4. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин являється довідка Торговопромислової палати України.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. УВАГА! Зобов’язання Магазину за цим Договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця. Для цілей цього Договору МАГАЗИН не є уповноваженими особами виробника чи розпосвюджувача, та не виконують гарантійні зобов’язання виробника чи розповсюджувача.

8.2. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України. В питаннях не врегульованих даним договором сторони керуються умовами договору про заміну обладнання, умови якого розміщенні у договорі оферти про надання послуг заміни обладнання (ЕКСТРАЗАМІНА) або умовами договору про ремонт обладнання, умови якого розміщенні умови якого розміщенні у договорі оферти про надання послуг ремонту обладнання (ЗАХИСТ), в залежності від того яка з двох послуг надається за даним договором; В питаннях не врегульованих вказаними договорами сторони керуються нормами чинного законодавства України.   

8.3. Умови Договору визначаються Магазином самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Магазином на власний розсуд. Проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на дату укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу строку дії Договору у відповідності до положень розділу 5 цього Договору.

8.4. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір. 

8.5. Клієнт надає згоду на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Магазину  згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

8.6. УВАГА! Приєднуючись до цього Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює, що Послуги будуть надаватись Магазином, Товариством з обмеженою відповідальністю «НРП», та те, що всю відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг несе Магазин. Клієнт зобов’язується направляти всі свої вимоги та претензії щодо надання Послуг виключно магазину. 
 
9. ДОДАТКИ

9.1. До даного договору додаються наступні додатки, що є його невід’ємними частинами:

9.1.1. Додаток № 1 «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг»; 

10. РЕКВІЗИТИ МАГАЗИНУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "НРП"
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,44
п/р  № 26006101939001 в АТ «АЛЬТБАНК», МФО 320940
код ЄДРПОУ 36469918
Свідоцтво платника ПДВ №100250897
ІПН 364699126591
Тел./факс: 591-10-70

Додаток № 1

до договору про надання послуг з ремонту або заміни обладнання  
 
Відповідно до п. 1.1.2., п. 1.3. Договору про надання послуг заміни обладнання (далі – Договір) у даному Додатку № 1 встановлюється наступний вичерпний перелік обладнання, з приводу якого може укладатися даний Договір, а також наступні ціни та терміни надання послуг Магазину за Договором: 
 
Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг Магазину:

Найменування товару Вартість послуг заміни обладнання від вартості товару, (%) 
  Строк дії 
Мобільні телефони  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
Смартфони та комунікатори  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
Планшети  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
Ноутбуки та нетбуки  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
Фото- та відеокамери (в т.ч. естрімкамери)  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
Гіроборди  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
Квадрокоптери  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
Принтери  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 
МФУ  20 % (двадцять відсотків)  1 рік  але не довше ніж дія  гарантії виробника 
40 % (сорок відсотків)  2 роки але не довше ніж дія  гарантії виробника 

Даний Додаток № 1 є невід’ємною частиною договору ремонту або заміни обладнання.