Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
  • Блог
  • Акции
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
  • MOYO обмен
  • MOYO club
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма

ДОГОВІР ОФЕРТИ про надання послуг ремонту обладнання ЗАХИСТ)

Договор действителен до 31.01.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП» (далі – Магазин, або мережа магазинів MOYO), з однієї сторони, та особа, що приєдналась до даного Договору шляхом підписання заявиприєднання (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як Сторони, а кожен окремо – як Сторона, уклали цей договір про надання послуг ремонту обладнання (далі – Договір) про таке: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У цьому договорі терміни вживаються у такому значенні:

1.1.1. Обладнання: Мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, планшети, фото- та відеокамери (в т.ч. естрімкамери), гіроборди, квадрокоптери, принтери та МФУ придбані клієнтом в мережі магазинів MOYO.

1.1.2. Ремонт Обладнання: Ремонт Обладнання (Товару), яке вийшло з ладу виключно внаслідок причин, що не підпадають під умови гарантії Виробника, (механічне пошкодження, порушення умов зберігання тощо). Ремонт Обладнання не розповсюджується на витратні матеріали, тощо.

1.2. За даним Договором Магазин зобов’язується забезпечити Клієнту надання послуг ремонту Обладнання Клієнта (далі – Послуги) у порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.3. Даний Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Клієнт приєднується до даного Договору в цілому шляхом придбання послуги виключно до певного товару з асортименту магазину. Придбання товару та послуги для нього підтверджується наявністю придбаної послуги разом із товаром в одному розрахунковому документі (чеку). Придбання  послуги свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом усіх умов даного Договору.  
 
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Магазин має право надавати Послуги особисто або шляхом залучення для надання Послуг третіх осіб, при цьому Магазин залишається відповідальним за належне надання Послуг Клієнту за даним Договором.

2.2. Магазин надає Послуги, передбачені умовами цього Договору, після звернення клієнта до будь-якого магазину мережі MOYO, якщо дотримані всі умови цього Договору. 

2.2.1. За даним договором клієнт вправі отримати кількість послуг ремонту в межах вартості встановленого ліміту. Такий ліміт дорівнює вартості придбаного обладнання згідно розрахункового документу. Кожна послуга ремонту дорівнює вартості комерційного ремонту такого недоліку, і після кожного надання послуги її вартість списується із персонального балансу послуги клієнта, та засвідчується актом прийому-передачі виконаних робіт. 

2.3. В момент звернення клієнта він повинен пред’явити в магазин розрахунковий документ який підтверджує придбання послуги разом із наданим товаром одним чеком.  Послуга за даним договором надається, якщо буде встановлено, що характер недоліку не підпадає під гарантійні умови виробника товару, що не заперечується клієнтом і видно неозброєним оком,  або ж таке було встановлено безпосередньо сервісним центром. Передання клієнтом товару на здійснення ремонту в рамках даного договору свідчить його згоду про те, що недолік зумовлено порушенням гарантійних умов виробника, що сталося після придбання товару клієнтом. 

2.4. Ремонт товару згідно умов даного договору відбувається в строк що не перевищує 60 робочих днів з моменту доправлення товару до сервісу, якщо сторонами не буде погоджено інше, та за умови наявності необхідних запасних частин. 

2.5. На виконані роботи та встановлені запчастини в рамках даного договору встановлюється гарантія строком на 3 місяці з моменту видачі товару після ремонту. На поломки зумовлені дією води (потраплянням вологи) гарантія не надається. 

2.6.  У випадку повного знищення товару, ремонт здійснюється шляхом заміни усіх запчастин в межах ліміту або у інший, погоджений сторонами спосіб.   

2.7. В окремих випадках, у разі відсутності запчастин (у тому числі, але не обмежуючись), 
Виконавець залишає за собою право обміняти такий товар на інший з числа наявних, виходячи з його вартості на час купівлі. Видача обладнання здійснюється особі, що його здала після пред’явлення паспортного документа та оригіналу заяви (квитанції).

2.8. Магазин несе відповідальність за належне та своєчасне надання Послуг за даним Договором. Усі претензії та вимоги щодо надання Послуг повинні направлятися Клієнтом в магазин або на поштову адресу, вказану у даному Договорі. 
 
3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Послуги за даним Договором визначається пропорційно до вартості придбаного Клієнтом Обладнання в Магазині відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг».

3.2. Оплата придбаної послуги здійснюється Клієнтом в касах торговельної мережі Магазину або в інший передбачений магазином спосіб, виключно під час придбання Обладнання/товару одним чеком (розрахунковим документом). 

3.3. Даний Договір набуває чинності та вважається укладеним після оплати Клієнтом послуги в повному обсязі в порядку, встановленому даним Договором.

3.4. Оплата Послуг Магазину за даним Договором здійснюється у національній валюті України – гривні. 
 
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯУ ТА ДОГОВОРУ

4.1. Після приєднання Клієнта до цього Договору в базі Магазину створюється унікальний індивідуальний номер, за яким у майбутньому ідентифікується обладнання, на яке розповсюджується дія даного Договору та фіксуються виконані ремонти та їх вартість. Товар на який розповсюджується придбана послуга ідентифікується за серійним номером вказаним в розрахунковому документі (чеку). 
 
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії Договору починається з моменту його укладення та триває протягом часу, що відповідає вартості оплачених Клієнтом Послуг відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг».

5.2. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення даного Договору та оплати Послуг Клієнт може відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку. Така одностороння відмова Клієнта від даного Договору можлива виключно у випадку, якщо Послуги фактично не були надані.

5.3. Після закінчення терміну дії даного Договору він вважаться припиненим. У випадку неможливості виконати Договір з вини Клієнта Сторони керуються положеннями ч. 2 ст. 903 Цивільного Кодексу України. При цьому до неможливості виконання Договору належить, у тому числі, відсутність жодних звернень Клієнта до магазину протягом строку дії цього Договору або відсутність  звернення клієнта для отримання відремонтованого товару протягом 60 днів з моменту повідомлення про завершення ремонту.

5.3.1. Сторони погодили, що відсутність звернення клієнта для отримання відремонтованого  товару протягом 60 днів з моменту повідомлення клієнта (або відсутність від Клієнта інших повідомлень щодо товару) також свідчить про відмову Клієнта від прав власності на переданий до магазину товар на користь магазину. За таких обставин магазин вправі розпорядитись клієнтським товаром на власний розсуд.  
 
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів.

6.3. Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним законодавством України. 
 
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

7.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо вказане невиконання являється наслідком обставин непереборної сили чи випадку, які перебували поза волею і контролем Сторін (пожежа, стихійне лихо, епідемії, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйк тощо) (далі – форс-мажорні обставини).

7.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше сорока календарних днів, кожна із Сторін вправі припинити подальше виконання своїх зобов'язань по цьому Договору.

7.3. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана письмово протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказавши орієнтовний термін (строк) дії і закінчення форс-мажорних обставин, а також вжити заходів для зменшення збитків другої Сторони.

7.4. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин являється довідка Торговопромислової палати України. 
 
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. УВАГА! Зобов’язання Магазину за цим Договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця. Для цілей цього Договору Магазин не є уповноваженими особами виробника чи розпосвюджувача, та не виконують гарантійні зобов’язання виробника чи розповсюджувача.

8.2. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України.

8.3. Умови Договору визначаються Магазином самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Магазином на власний розсуд. Проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на дату укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу строку дії Договору у відповідності до положень розділу 5 цього Договору.

8.4. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

8.5. Клієнт надає згоду на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Магазину згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

8.6. УВАГА! Приєднуючись до цього Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює, що Послуги будуть надаватись Магазином, Товариством з обмеженою відповідальністю «НРП», та те, що всю відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг несе Магазин. Клієнт зобов’язується направляти всі свої вимоги та претензії щодо надання Послуг виключно магазину. 
 
9. ДОДАТКИ

9.1. До даного договору додаються наступні додатки, що є його невід’ємними частинами:

9.1.1. Додаток № 1 «Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг»;

10. РЕКВІЗИТИ МАГАЗИНУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "НРП"
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,44
п/р  № 26006101939001 в АТ «АЛЬТБАНК», МФО 320940
код ЄДРПОУ 36469918
Свідоцтво платника ПДВ №100250897
ІПН 364699126591
Тел./факс: 591-10-70

Додаток № 1

до договору про надання послуг з ремонту обладнання 
 
Відповідно до п. 1.1.2., п. 1.3. Договору про надання послуг заміни обладнання (далі – Договір) у даному Додатку № 1 встановлюється наступний вичерпний перелік обладнання, з приводу якого може укладатися даний Договір, а також наступні ціни та терміни надання послуг Магазину за Договором: 
 
Перелік обладнання, ціни та терміни надання послуг Магазину:

Найменування товару Вартість послуг заміни обладнання від вартості товару, (%) 
  Строк дії 
Мобільні телефони  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
Входить у вартість Комплекс послуг та сервісів для мобільних пристроїв Ultra  3 місяці
В х о  6 місяців 
Смартфони та комунікатори  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
Входить у вартість Комплекс послуг та сервісів для мобільних пристроїв Ultra  3 місяці
В х о  6 місяців 
Планшети  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
Входить у вартість Комплекс послуг та сервісів для мобільних пристроїв Ultra  3 місяці
В х о  6 місяців 
Ноутбуки та нетбуки  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
Входить у вартість Комплекс послуг та сервісів для мобільних пристроїв Ultra  3 місяці
В х о  6 місяців 
Фото- та відеокамери (в т.ч. естрімкамери)  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
Гіроборди  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
Квадрокоптери  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
Принтери  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки 
МФУ  15 % (п’ятнадцять відсотків)  1 рік 
30 % (тридцять відсотків)  2 роки