Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
  • Блог
  • Акции
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
  • MOYO обмен
  • MOYO club
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма

Договір оферти про надання послуг ремонту обладнання Скрін сервіс EXT

Товариство з обмеженою відповідальністю «НРП» (далі – Магазин, або мережа магазинів MOYO), з однієї сторони, та особа, що приєдналась до даного Договору шляхом підписання заяви приєднання (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як Сторони, а кожен окремо – як Сторона, уклали цей договір про надання послуг ремонту обладнання (далі – Договір) про таке: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У цьому договорі терміни вживаються у такому значенні:

1.1.1. Обладнання: смартфони, планшети.

1.1.2. Ремонт Обладнання: Ремонт Обладнання (Товару), яке вийшло з ладу виключно внаслідок причин, що не підпадають під умови гарантії Виробника, (механічне пошкодження, порушення умов зберігання тощо). Ремонт Обладнання не розповсюджується на витратні матеріали, тощо.

1.2. За даним Договором Магазин зобов’язується забезпечити Клієнту надання послуг ремонту Обладнання Клієнта (далі – Послуги) у порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.3. Даний Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Клієнт приєднується до даного Договору в цілому шляхом придбання послуги виключно до певного товару з асортименту магазину. Придбання товару та послуги для нього підтверджується наявністю придбаної послуги разом із товаром в одному розрахунковому документі (чеку). Придбання  послуги свідчить про повне та безумовне прийняття Клієнтом усіх умов даного Договору.  
 
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Магазин має право надавати Послуги особисто або шляхом залучення для надання Послуг третіх осіб, при цьому Магазин залишається відповідальним за належне надання Послуг Клієнту за даним Договором.

2.2. Магазин надає Послуги, передбачені умовами цього Договору, після звернення клієнта до будь-якого магазину мережі MOYO, якщо дотримані всі умови цього Договору. 

2.2.1. За даним договором клієнт вправі отримати послуги з ремонту, або заміни екрана 1 раз в період дії даного договору. 

2.3. В момент звернення клієнта він повинен пред’явити в магазин розрахунковий документ який підтверджує придбання послуги.  Послуга за даним договором надається, якщо буде встановлено, що характер недоліку не підпадає під гарантійні умови виробника товару, що не заперечується клієнтом і видно неозброєним оком,  або ж таке було встановлено безпосередньо сервісним центром. Передання клієнтом товару на здійснення ремонту в рамках даного договору свідчить його згоду про те, що недолік зумовлено порушенням гарантійних умов виробника, що сталося після придбання пслуги клієнтом. Клієнт розуміє та погоджується, що після проведення ремонту Товару, Клієнтом може бути втрачене право на гарантійне обслуговування даного Товару.

2.4. Ремонт товару згідно умов даного договору відбувається в строк що не перевищує 60 робочих днів з моменту доправлення товару до сервісу, якщо сторонами не буде погоджено інше, та за умови наявності необхідних запасних частин. 

2.5. На виконані роботи та встановлені запчастини в рамках даного договору встановлюється гарантія строком на 3 місяці з моменту видачі товару після ремонту. На поломки зумовлені дією води (потраплянням вологи) гарантія не надається. 

2.6. Магазин несе відповідальність за належне та своєчасне надання Послуг за даним Договором. Усі претензії та вимоги щодо надання Послуг повинні направлятися Клієнтом в магазин або на поштову адресу, вказану у даному Договорі. 
 
3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Для оформлення данного договору, клієнт повинен надати фіскальний чек на покупку обладнання, або його фотокопію. Магазин залишає за собою право зробити фотокопію самостійно.

3.2 Ціна Послуги за даним Договором визначається пропорційно до вартості Товару в Магазині відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік товарів, ціни та терміни надання послуг».

3.3. Оплата придбаної послуги здійснюється Клієнтом в касах торговельної мережі Магазину або в інший передбачений магазином спосіб. 

3.4. Даний Договір набуває чинності та вважається укладеним після оплати Клієнтом послуги в повному обсязі в порядку, встановленому даним Договором.

3.5. Оплата Послуг Магазину за даним Договором здійснюється у національній валюті України – гривні. 
 
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРУ ТА ДОГОВОРУ

4.1. Товар на який розповсюджується придбана послуга ідентифікується за серійним номером вказаним в розрахунковому документі (чеку). 
 
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії Договору починається з моменту його укладення та триває протягом часу, що відповідає вартості оплачених Клієнтом Послуг відповідно до Додатку № 1 до цього Договору «Перелік товарів, ціни та терміни надання послуг».

5.2. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту укладення даного Договору та оплати Послуг Клієнт може відмовитися від даного Договору в односторонньому порядку. Така одностороння відмова Клієнта від даного Договору можлива виключно у випадку, якщо Послуги фактично не були надані.

5.3. Після закінчення терміну дії даного Договору він вважаться припиненим. У випадку неможливості виконати Договір з вини Клієнта Сторони керуються положеннями ч. 2 ст. 903 Цивільного Кодексу України. При цьому до неможливості виконання Договору належить, у тому числі, відсутність жодних звернень Клієнта до магазину протягом строку дії цього Договору або відсутність  звернення клієнта для отримання відремонтованого товару протягом 60 днів з моменту повідомлення про завершення ремонту.

5.3.1. Сторони погодили, що відсутність звернення клієнта для отримання відремонтованого  товару протягом 60 днів з моменту повідомлення клієнта (або відсутність від Клієнта інших повідомлень щодо товару) також свідчить про відмову Клієнта від прав власності на переданий до магазину товар на користь магазину. За таких обставин магазин вправі розпорядитись клієнтським товаром на власний розсуд.  
 
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом переговорів.

6.3. Будь-який спір, що виникає відносно цього Договору та/або у зв’язку з ним, і не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до органів судової влади України у порядку підсудності, встановленої чинним законодавством України. 
 
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

7.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо вказане невиконання являється наслідком обставин непереборної сили чи випадку, які перебували поза волею і контролем Сторін (пожежа, стихійне лихо, епідемії, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйк тощо) (далі – форс-мажорні обставини).

7.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше сорока календарних днів, кожна із Сторін вправі припинити подальше виконання своїх зобов'язань по цьому Договору.

7.3. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана письмово протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказавши орієнтовний термін (строк) дії і закінчення форс-мажорних обставин, а також вжити заходів для зменшення збитків другої Сторони.

7.4. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин являється довідка Торговопромислової палати України. 
 
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. УВАГА! Зобов’язання Магазину за цим Договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця. Для цілей цього Договору Магазини не є уповноваженими особами виробника чи розпосвюджувача, та не виконують гарантійні зобов’язання виробника чи розповсюджувача.

8.2. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України.

8.3. Умови Договору визначаються Магазином самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Магазином на власний розсуд. Проте відносно кожного Клієнта діє та редакція Договору, яка була чинною на дату укладання цього Договору і така редакція Договору залишається чинною до спливу строку дії Договору у відповідності до положень розділу 5 цього Договору.

8.4. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився та згоден з усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

8.5. Клієнт надає згоду на здійснення обробки його персональних даних, які надаються Магазину згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

8.6. УВАГА! Приєднуючись до цього Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює, що Послуги будуть надаватись Магазином, Товариством з обмеженою відповідальністю «НРП», та те, що всю відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг несе Магазин. Клієнт зобов’язується направляти всі свої вимоги та претензії щодо надання Послуг виключно магазину. 
 
9. ДОДАТКИ

9.1. До даного договору додаються наступні додатки, що є його невід’ємними частинами:

9.1.1. Додаток № 1 «Ціни на послуги»;

9.1.2 Додаток № 2 «Перелік товару щодо якого можуть реалізовуватись та надаватись послуги»;

9.1.3 Додаток № 3 «Срок дії послуг».

9.1.4 Додаток №4 «Заява на ремонт цифрового пристрою»

10. РЕКВІЗИТИ МАГАЗИНУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "НРП"
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,44
п/р  № 26006101939001 в АТ «АЛЬТБАНК», МФО 320940
код ЄДРПОУ 36469918
Свідоцтво платника ПДВ №100250897
ІПН 364699126591
Тел./факс: 591-10-70

Додаток № 2

до договору про надання послуг з ремонту товарів 
 
Відповідно до п. 1.1.2., п. 1.3. Договору про надання послуг заміни обладнання (далі – Договір) у даному Додатку № 1 встановлюється наступний вичерпний перелік обладнання, з приводу якого може укладатися даний Договір: 

 

  1. Смартфони
  2. Інтернет планшети

Додаток № 1

до договору про надання послуг з ремонту товарів 

Відповідно до п. 1.1.2., п. 1.3. Договору про надання послуг ремонту товарів (далі – Договір) у даному Додатку № 1 встановлюється наступний наступні ціни на надання послуг Магазину за Договором:

Номенкл. номер

Найменування пакету послуг

Вартість пакету визначається у відсотках від роздрібної вартості товару до якого купляється пакет послуг.

*

MOYO Скрін сервіс 365

20

*

MOYO Скрін сервіс 730

30

Додаток № 3 «Срок дії послуг»

Номенкл. номер

Найменування пакету послуг

Срок дії послуг, днів

*

MOYO Скрін сервіс 365

365

*

MOYO Скрін сервіс 730

730

Додаток №4

Директору ТОВ «НРП»

Код за ЄДРПОУ 36469918

Барашенко А. М.

                                                                  Від кого:

ПІБ__________________________________

__________________________________

Мешкає:__________________________________

__________________________________

Номер телефону:__________________________________

 

ЗАЯВА на ремонт дисплейного модуля цифрового пристрою

до договору про надання послуг пакету ______________________

Я, _________________________ (далі – Клієнт), що приєднався до договору про надання послуг пакету ______________________ № ____________________ від ____________________, даною заявою прошу ТОВ «НРП» провести ремонт дисплейного модуля належного мені цифрового пристрою, який було придбано мною у торговельній мережі «НРП». Обладнання передається в торгівельну мережу «НРП» з наступними характеристиками: 

Найменування виробу (марка, модель)

 

Серійний номер

 

Комплектація

 

Заявлена несправність

 

Детальний опис зовнішнього вигляду пристрою

 

Реквізити розрахункового документу, що підтверджує факт придбання послуги (дата номер), його наявність (так/ні)

 

Я погоджуюсь, із описом товару викладеному в даній заяві, розумію, що товар приймається для передачі до вповноваженого сервісного центру (надалі Сервіс) для проведення ремонту дисплейного модуля. Під проведенням ремонту дисплейного модуля розуміється: повна заміна дисплейного модуля цифрового пристрою, або заміна його складових частин (LCD панелі, сенсорної панелі та/або захисного скла).

Ні магазин, ні Сервіс не несе відповідальності за втрату інформації на електронних носіях, пов'язану зі зміною програмного забезпечення, розблокуванням, заміною плат або мікросхем, крім того, магазин не несе відповідальності за цілісність сім-карток, карток пам’яті, стілуса, ремінців, захисних плівок, прикрас, аксесуарів, тощо, крім випадків коли наявність визначених пристроїв та аксесуарів буде обумовлено вимогами діагностики або ремонту. Обладнання за згодою замовника прийнято без розбирання і перевірки несправності.

Підписанням даної заяви надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних вказаних з правом доступу до них третіх осіб в разі виникнення такої необхідності. Згода надається на використання ТОВ «НРП» персональних даних у сфері господарської та маркетингової діяльності та інших не заборонених законодавством України випадках. Права суб’єкта персональних даних письмово повідомлені.

Підписанням даної заяви погоджуюсь з тим що в рамках даної послуги Сервісом буде відремонтовано тільки дисплейний модуль належного мені цифрового пристрою. На інші пошкодження, в тому числі і такі, які виникли в результаті пошкодження дисплея, дія даної послуги не розповсюджується.

З умовами прийому згоден :                  ____________                               ________________/__________/

                                                                              Дата                                                                      ПІП                                        Підпис

Прийняв представник магазину:          ____________                               ________________/__________/                                                                                                                                                                                                                                Дата                                                                      ПІП                                        Підпис

Додаток №5

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до Договору

Про надання послуг ремонту обладнання Скрін сервіс

Договір про надання послуг заміни обладнання (надалі – Договір) укладається шляхом приєднання фізичної особи – громадянина (надалі – Клієнт), що має намір отримувати послуги ремонту обладнання, до Договору в цілому. Клієнт не може запропонувати свої умови цього Договору, у відповідності до ст.634 Цивільного Кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Клієнт вправі відмовитися від його укладення.

Заява-приєднання (надалі – Заява) заповнюється у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, друкованими   літерами, що мають однакову юридичну силу. Якщо у Товариства з обмеженою відповідальністю «НРП» немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Клієнтом, Заява приймається Продавцем для подальшого надання послуг, зазначених у п. 1.2 Договору, а другий примірник Заяви зберігається у Клієнта.

Клієнт, підписавши дану Заяву, укладає з Магазином Договір, розміщений на офіційному Веб-сайті Магазину www.moyo.ua, шляхом приєднання до всіх умов Договору в цілому.

З моменту підписання Клієнтом Заяви та прийняття її Магазином, Клієнт та Магазин набувають прав та обов’язків, визначених Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання.

Договір, розміщений на Сайті Магазину, є оригінальним примірником та має повну юридичну силу.

Підписавши Заяву Клієнт засвідчує:

- ознайомлення з усіма положеннями Договору та нормативно-правовими актами, що регулюють порядок надання комплексу послуг із заміни обладнання;

- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;

- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Клієнт підтверджує, що відомості наведені нижче є вірними:

ПІБ

 

Найменвання обладнання

 

IMEI, або серійний номер обладнання

 

Підписання Заяви свідчить про згоду Клієнта на здійснення обробки його персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних»

__________________________

                                 (підпис)

______________________________

(ПІБ)

__________________________

                                 (дата)

Відмітка Магазина про прийняття Заяви:

 

№___________________ від _________________20__р.»